Copyright 2024 - ZKWP Oddział Przemyśl

Zarząd Przemyskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce przypomina Członków Oddziału o uregulowaniu składki członkowskiej
w wysokości 100 zł za każdy rok.

Zgodnie z par. 18 pkt. 2 Statutu - członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składki za rok bieżący do końca danego roku. Wpłaty można dokonać w kasie Oddziału lub na konto: 
KB S.A. 74 1500 1634 1216 3005 1386 0000 z opisem celu wpłaty. 
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie. Zgodnie z §18 Statutu ZKwP członkostwo w Związku ustaje automatycznie na skutek wstąpienia do innej krajowej organizacji kynologicznej. Opłata za dojazd na przegląd miotu w hodowli oraz przegląd hodowli pokrywa hodowca (opłata za 1 km licząc od siedziby oddziału do miejsca hodowli) 1,15 zł.

NOWY CENNIK 1 STYCZNIA 2023  
Wpisowe - nowy członek związku 70 zł
Składka członkowska 100 zł
Rejestracja psa 70 zł
Duplikat, rodowód eksportowy 100,00
Duplikat, rodowód krajowy 70,00
Nostryfikacja 100,00
Nostryfikacja, tryb EKSPRESOWY 200,00
Nowy wydruk, rodowód eksportowy 100,00
Nowy wydruk, rodowód krajowy 50,00
Przekwalifikowanie, rodowód eksportowy 100,00
Przekwalifikowanie, rodowód krajowy 50,00
Rodowód eksportowy 200,00
Rodowód eksportowy, tryb EKSPRESOWY 400,00
Rodowód krajowy 100,00
Rodowód krajowy, tryb EKSPRESOWY 400,00
Wymiana rodowodu eksportowego na krajowy 50,00
 Wymiana rodowodu krajowego na eksportowy 100,00
Zmiana właściciela, rodowód eksportowy 100,00
Zmiana właściciela, rodowód krajowy 50,00
Rejestracja rodowodu eksportowego ZKwP (NASZ PIES WYJECHAŁ I WRACA) 50,00
Ponowna rejestracja w PKR (PONOWNA NOSTRYFIKACJA) 50,00
Wyrejestrowanie z PKR i potwierdzenie nowego właściciela (wydanie certyfikatu właściciela) 50,00
Wymiana rodowodu krajowego - nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu) 50,00
Wymiana rodowodu eksport - nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu) 100,00
Przekwalifikowanie w nostryfikacji (zmiana odmiany rasy) NOWA POZYCJA W CENNIKU !!! 30,00
Potwierdzenie numeru PKR na oryginalnym rodowodzie (dotyczy rodowodu elektronicznego z UKU)NOWA POZYCJA W CENNIKU !!! 20,00
Metryka ZG.  
Sprzedaż 1 szt. metryki dla Oddziału wynosi 20,00 zł 40,00
Wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP 180,00
Przydomek rejestracja w ZKwP i FCI 180,00
Przydomek ZKwP rejestracja w FCI (stare przydomki zarejestrowane w ZKwP) 100,00
Certyfikat przydomka (wersja drukowana) 100,00
Przydomek FCI rejestracja w ZKwP 180,00
Przydomek - duplikat 100,00
Przydomek - anulowanie 180,00
Przydomek - dopisanie współwłaściciela 180,00
Przydomek - wykreślenie współwłaściciela 180,00
Przydomek - przekazanie 180,00
Przydomek - zmiany w obrębie własności 180,00
Przydomek aktualizacja danych - np. zmiana nazwiska, adresu, oddziału, rasa NOWA POZYCJA W CENNIKU !!! 30,00
 DODATKOWE POZYCJE W CENNIKU  
Przegląd kwalifikacyjny do hodowli 700,00
Przegląd kwalifikacyjny do hodowli ras polskich 350,00
Sprzedaż dla Oddziału  
Dyplom GKSP 20,00
Książeczka pracy psa pasterskiego 25,00
Książeczka startowa - pracy Agility 25,00
Książeczka startowa psa 25,00
Certyfikat ED/HD 60 PLN lub 30 EUR
Dyplom Grand Champion 100 PLN lub 50 EUR

 

Protokół
Zebrania Zarządu Oddziału ZKwP Oddział w Przemyślu
odbytego w dniu 20.12.2022 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Przyjęcie nowych członków ZKwP Oddział w Przemyślu.
3. Omówienie nowego cennika opłat ZG ZKwP. Propozycja nowych stawek Oddziału ZKwP w Przemyślu, propozycja wprowadzenia opłaty pocztowej.

Ad 1.
Otwarcia zebrania dokonał pan Zbigniew Mańkowski. Przedstawił porządek obrad. Prawdził listę obecności członków Zarządu Oddziału.

Ad 2.
Podjęto uchwałę nr 29/2022 w sprawie przyjęcia 4 nowych członków Oddziału ZKwP w Przemyślu, (od 23.08.2022 – 20.12.2022) – członkowie zarejestrowani od numeru 1232 do numeru 1235.

Ad 3.
Omówiono nowy cennik opublikowany przez ZG ZKwP. Przedyskutowano propozycję nowych stawek w oddziale - zarządzono głosowanie. Jednogłośnie przyjęto następujące stawki opłat w Oddziale ZKwP w Przemyślu:
- opłata za kartę miotu – 50 zł,
- opłata kartę krycia – 50 zł,
- opłata za przegląd miotu 70 zł.
Jednocześnie podjęto uchwałę nr 30/2022 w sprawie podniesienia oddziałowych opłat za kartę miotu – 50 zł, kartę krycia – 50 zł, przegląd miotu 70 zł.
Następnie odbyła się dyskusja związana z propozycją p. Pawła Mańkowskiego dotyczącą wprowadzenia w Oddziale opłaty pocztowej, którą miałaby ponosić członek Oddziału, w sytuacji, gdy zamiast dokonać odbioru dokumentów osobiście – życzy sobie wysyłki tych dokumentów pocztą.
Podjęto uchwałę nr 31/2022w sprawie wprowadzenia opłaty pocztowej za przesyłanie korespondencji na życzenia członka oddziału/hodowcy – w wysokości 20 zł.
Na tym posiedzenie zakończono.

f t g m

mt_ignore:
Prezes tel. kom. 604 412 976

e-mail admin kurasz36@poczta.onet.pl

 

Związek Kynologiczny w Polsce
- Oddział w Przemyślu  
37-700 Przemyśl,
ul. Lwowska 7a

telefon/fax  166 788 582
e-mail: zkwpoprzemysl@op.pl

godziny pracy: wtorek 16:00-19:00
Numer konta bankowego:

74 1500 1634 1216 3005 1386 0000